Privacy 

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. In dit reglement staan alle regels over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Privacyreglement 
Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Hierbij gaat het om 
persoonsgegevens die elektronisch opgeslagen worden. 

1. Doel gegevens 

Het doel van de registratie is: In contact brengen van client/ouders met MetMij Zorg. De gegevens die binnen MetMij Zorg geregistreerd zijn, worden gebruikt door MetMij Zorg en daarnaast op de mailserver van onze hostingpartij. 

2. Rechtmatige verwerking 

2.1 Voorwaarden 
Om te voldoen aan de voorwaarden die in de AVG worden geformuleerd, moet MetMij Zorg zich aan de volgende regels houden: 
-Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op correcte en zorgvuldige wijze verwerkt. 
-Persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 
-Persoonsgegevens dienen slechts doelmatig gebruikt te worden in overeenstemming met het doel waarvoor ze verzameld zijn. 
-De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens. Diens handelwijze met betrekking tot de verwerking van de 
persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt beperkt door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement. 
-De verantwoordelijke heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat een niet aan zijn rechtstreeks gezag onderworpen verwerker van de persoonsgegevens zich contractueel gebonden weet aan dit reglement. 
2.2 Verwerking van persoonsgegevens en informeren van betrokkene 
Persoonsgegevens omtrent gezondheid en/of beperking en persoonsgegevens van bijzondere aard mogen slechts worden verwerkt indien de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig liefst schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De verantwoordelijke informeert elke betrokkene die ingeschreven staat over de wijze waarop MetMij Zorg de persoonsgegevens omgaat. Voor tussen medewerkers van MetMij Zorg onderling is er geen expliciete toestemming van betrokkene vereist voor zover deze uitwisseling van belang is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst tussen betrokkene en MetMij Zorg en noodzakelijk is voor een goede begeleiding aan betrokkene dan wel het management van MetMij Zorg

3. Opslag periode                   

Indien er geen samenwerking plaatsvind of op verzoek van cliënt, zullen de aanmeld gegeven worden verwijderd. De door u verstrekte gegevens worden door MetMij Zorg niet aan de derde verstrekt. 

4.Klachten                                     

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij/zij zich wenden tot: De verantwoordelijke 
De Autoriteit Persoonsgegevens 

5.Beveiliging                                 

 De AVG verplicht elk bedrijf om maatregelen te nemen om persoonsgegevens tegen onbevoegde inzage te beschermen. De volgende bepalingen gelden ter beveiliging van de gegevens: 
Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling.                    Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens. In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en stagiaires. 
De website van MetMij Zorg is beveiligd met een SSL certificaat. 

MetMij Zorg Kvk-nummer 73487929. 

Sluit Menu